Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Programy studiów

Opis programu studiów I stopnia

I. Ustalenia ogólne

Studia pierwszego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność arabistyka trwają 3 lata (6 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata. Liczba godzin zajęć nie powinna być mniejsza niż 1800, a liczba punktów ECTS mniejsza niż 180.

II. Kwalifikacje absolwenta

Absolwent trzyletnich licencjackich studiów dziennych, uzyskując tytuł licencjata orientalistyki ze specjalnością arabistyka, będzie reprezentował dobre przygotowanie merytoryczne w zakresie:

 • dziejów państw muzułmańskich, szczególnie arabskich, od okresu przedmuzułmańskiego do czasów współczesnych,
 • dziejów literatury arabskiej,
 • historii sztuki muzułmańskiej,
 • podstawowych wiadomości o religii i filozofii islamu,
 • zagadnień społeczno-politycznych państw arabskich i muzułmańskich.

Dodatkowo będzie miał wiedzę w zakresie:

 • historii filozofii, teorii kultury,
 • antropologii kultury.

Ponadto absolwent powinien opanować język arabski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację i czytanie prostych tekstów źródłowych.

Zdobyta wiedza pozwoli absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury państw muzułmańskich, a szczególnie arabskich. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w instytucjach upowszechniania kultury oraz w administracji publicznej. Ponadto absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Opis programu studiów I stopnia

Program studiów stacjonarnych pierwszego stopnia - od roku ak. 2017/2018

Program studiów I stopnia (stacjonarne)

Program studiów I stopnia (stacjonarne) od roku 2012/2013

Program studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia - od roku ak. 2017/2018

Program studiów I stopnia (niestacjonarne)

Program studiów I stopnia (niestacjonarne) od roku 2012/2013

Opis programu studiów II stopnia

I. Ustalenia ogólne

Studia drugiego stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność arabistyka trwają 2 lata (4 semestry), i kończą się nadaniem tytułu magistra.

II. Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów dziennych magisterskich na kierunku orientalistyka ze specjalnością arabistyka opanuje poszerzony materiał i będzie posiadał gruntowną wiedzę pozwalającą na rozumienie i interpretację, poprzez metodologię naukową, poszczególnych zjawisk kultury arabskiej. Będzie stosował wybraną metodologię badań z zakresu:

 • językoznawstwa lub
 • literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa
 • religioznawstwa lub filozofii
 • nauk historycznych, społecznych i politycznych.

Absolwent studiów dziennych magisterskich na kierunku orientalistyka ze specjalnością arabistyka będzie posiadał umiejętność posługiwania się klasycznym i współczesnym językiem arabskim, odczytywania i tłumaczenia tekstów w klasycznym i współczesnym języku arabskim i opanuje w zakresie podstawowym drugi język orientalny: perski, hebrajski, turecki lub suahili, oraz dialekt egipski.

Wiedza zdobyta podczas dwuletnich dziennych studiów magisterskich z zakresu orientalistyki ze specjalnością arabistyka daje absolwentowi możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Absolwent powinien mieć wpojone nawyki ciągłego kształcenia oraz być przygotowany do kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Opis programu studiów II stopnia

Program studiów II stopnia

Program studiów II stopnia (stacjonarne) od roku 2012/2013

© Katedra Arabistyki i Islamistyki UW, 2015.