Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Informacje dla kandydatów

Katedra Arabistyki i Islamistyki prowadzi studia w zakresie kultury i języka arabskiego. Studia kształcą specjalistów w dziedzinie językoznawstwa arabskiego, literatury klasycznej i współczesnej, islamu oraz spraw politycznych świata arabskiego.

Rekrutację przeprowadza centralnie Wydział Orientalistyczny UW. Nabór na studia pierwszego i drugiego stopnia odbywa się rokrocznie. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze ds. Rekrutacji UW oraz na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów na studia. Katedra Arabistyki i Islamistyki nie udziela informacji odnośnie rekrutacji.

I. Studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) – sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia kierunku orientalistyka specjalność arabistyka, uzyskując tytuł zawodowy licencjata, będzie posiadał:

 • podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu orientalistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie w języku arabskim
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii państw arabskich
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii muzułmańskiej
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce muzułmańskiej
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych państw arabskich w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej
 • obszerną wiedzę o języku arabskim, jego strukturze, historii, piśmie, a także podstawową wiedzę o drugim języku orientalnym.

Dodatkowo w zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z dziedziny filozofii i religii państw arabskich i muzułmańskich
 • stosować wiedzę z zakresu historii państw arabskich do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata
 • prawidłowo usytuować państwa arabskie w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego
 • czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) państw arabskich, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
 • analizować najważniejsze zjawiska/prądy sztuki (malarstwa, rzeźby, architektury, innych dziedzin sztuki) państw arabskich
 • posługiwać się językiem arabskim na poziomie zaawansowanym (niższym) oraz drugim językiem orientalnym na poziomie podstawowym
 • biegle posługiwać się systemem pisma arabskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.).

Zdobyte wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na osiągnięcie kompetencji społecznych w zakresie:

 • umiejętności nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych kultur
 • świadomości odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata
 • dostrzegania potrzeby prowadzenia dialogu międzykulturowego
 • świadomości znaczenia kultury krajów arabskich w kulturze światowej
 • działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej państw arabskich
 • dostrzegania pozytywnych wartości społeczno-kulturowych państw arabskich z których może czerpać dla osobistego rozwoju i efektywnej komunikacji międzykulturowej.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury państw arabskich.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność arabistyka będzie posługiwał się językiem arabskim, a zdobyte przez niego wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne dadzą mu możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Limit miejsc na studiach stacjonarnych – 15 (dodatkowo 2 miejsca na studiach równoległych)
Limit miejsc na studiach niestacjonarnych – 38 (dodatkowo 4 miejsca na studiach równoległych)

II. Studia drugiego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) – sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia kierunku orientalistyka specjalność arabistyka, uzyskując tytuł zawodowy magistra, będzie posiadał:

 • rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej
 • rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury arabskiej i muzułmańskiej (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych)
 • poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku arabskim
 • orientację we współczesnym życiu kulturalnym państw arabskich
 • rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w języku arabskim
 • obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych państw arabskich w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową.

Dodatkowo w zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił:

 • wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z zakresu nauk humanistycznych
 • zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych
 • posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii państw arabskich i muzułmańskich w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami
 • czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) państw arabskich, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
 • przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury arabskiej i muzułmańskiej w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki
 • analizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-politycznej/językowej/kulturowej krajów arabskich
 • posługiwać się językiem arabskim na poziomie zaawansowanym (wyższym).

Zdobyte wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na osiągnięcie kompetencji społecznych w zakresie:

 • świadomości odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych
 • rozumienia i poszanowania wartości tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz państw arabskich
 • dostrzegania potrzeby wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-społeczno-kulturowe państw arabskich , traktowania kulturowej synergii jako wartości dodanej
 • aktywnego działania na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i w państwach arabskich
 • aktywnego działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury państw arabskich
 • wykorzystywania kompetencji językowych i kulturowych w sytuacjach profesjonalnych, takich jak programy pomocowe, rządowe, problemy imigracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju.

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury muzułmańskiej i państw arabskich. Ponadto absolwent będzie w stanie posługiwać się językiem arabskim na poziomie zaawansowanym, odczytywać i tłumaczyć teksty o różnorodnej tematyce napisane w tym języku.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte podczas studiów dadzą absolwentowi możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Ponadto absolwent będzie miał wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego oraz będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich).

Limit miejsc na studiach stacjonarnych – 15
Limit miejsc na studiach niestacjonarnych – 38

© Katedra Arabistyki i Islamistyki UW, 2015.